ข่าวประชาสัมพันธ์ » “The Blocks” อาคารต้นแบบจากกากอุตสาหกรรมไร้ค่า สู่อัตลักษณ์สิ่งก่อสร้างแบบโมเดิร์น

“The Blocks” อาคารต้นแบบจากกากอุตสาหกรรมไร้ค่า สู่อัตลักษณ์สิ่งก่อสร้างแบบโมเดิร์น

26 พฤศจิกายน 2019
375   0

ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ นอกเหนือจากผลพลอยได้อย่างยิปซัมสังเคราะห์และเถ้าลอยที่สามารถนำไปต่อยอดสร้างมูลค่าแล้ว ยังมีเถ้าหนักในปริมาณมากที่ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์มากนัก

คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม กฟผ. จึงร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้ทำการวิจัยเถ้าหนัก ให้กลายเป็นบล็อกประสาน วัสดุที่มีราคา

โดยเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายธวัชชัย จักรไพศาล รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง (รวช.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานเปิดอาคาร The Blocks โดยมี ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมด้วยผู้บริหาร กฟผ. และ วว. เข้าร่วมงาน

 

นายธวัชชัย จักรไพศาล รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง กล่าวในพิธีเปิดว่า การนำวัตถุพลอยได้จากการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะมาผลิตบล็อกประสานเกิดจากความร่วมมือและพัฒนาของสถาบันวิจัยวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ กฟผ. แม่เมาะ ด้วยเจตนารมณ์ของทั้งสองหน่วยงานที่ได้แสดงความมุ่งมั่นตั้งใจในการเพิ่มมูลค่าของเถ้าหนักซึ่งเป็นวัตถุพลอยได้ที่ยังไม่ได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากนักผ่านงานวิจัยและนวัตกรรม มาพัฒนาเป็นส่วนผสมในการผลิตวัสดุก่อสร้างบล็อกประสาน นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งโรงงานต้นแบบผลิตบล็อกประสาน ตั้งอยู่ภายในศูนย์ชีววิถีฯ กฟผ. แม่เมาะ เพื่อนำองค์ความรู้ด้านการผลิตมาต่อยอดในการอบรม และเผยแพร่ให้กับชุมชนเพื่อให้เกิดอาชีพ เสริมรายได้เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตจากการผลิตบล็อกประสานภายในชุมชนรอบพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ ซึ่งผลลัพธ์จากโครงการวิจัยในการสร้างอาคาร “The Blocks” แห่งนี้ ยังมีจุดขายในการประชาสัมพันธ์ ด้านการจัดการวัสดุเหลือใช้จากการผลิตไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ลดการจัดการต้นทุนด้านการกักเก็บมีการประยุกต์หลัก Recycle มาปรับใช้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งยังมองภาพอนาคตที่จะพัฒนาอาชีพให้ชุมชน สามารถขยายผลการผลิตไปสู่มิติทางการค้าและก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการวิจัยพัฒนาโรงงานต้นแบบการผลิตบล็อกประสานจากวัตถุพลอยได้ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีระยะดำเนินการวิจัย 1 ปี 4 เดือน ตั้งแต่ วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยตั้งเป้าให้เกิดสูตรส่วนผสมอิฐบล็อกประสานที่เตรียมจากวัตถุพลอยได้ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การจัดตั้งโรงงานต้นแบบผลิตบล็อกประสานจากเถ้าหนักโรงไฟฟ้าแม่เมาะและอาคารบล็อกประสานอยู่ในพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตลอดจน ส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับชุมชนโดยรอบ กฟผ.แม่เมาะ อย่างยั่งยืน ในการผลิตบล็อกประสาน และการสร้างสิ่งปลูกสร้างด้วยบล็อกประสาน ซึ่งอาคาร “The Blocks”เป็นอาคารตัวอย่างที่เป็นผลลัพธ์จากงานวิจัยข้างต้น และเป็นโมเดลต้นแบบ สามารถเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้สนใจได้เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากเถ้าหนักของโรงไฟฟ้าแม่เมาะซึ่งยังไม่มีการนำมาใช้งานและสามารถนำมาจำหน่ายในเชิงพาณิชย์มากนัก ให้ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด ทั้งยังลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการจัดเก็บ และสามารถส่งเสริมอาชีพในการจำหน่ายบล็อกประสานและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎร อ.แม่เมาะได้อีกทางหนึ่ง

error: Content is protected !!