คลิปข่าว » SCG ไม่ดื้อดึงพร้อมรับฟังความเห็นการทำเหมืองลิกไนต์ (คลิป)

SCG ไม่ดื้อดึงพร้อมรับฟังความเห็นการทำเหมืองลิกไนต์ (คลิป)

19 พฤศจิกายน 2019
497   0

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ยินดีรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายในการขอประทานบัตรเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์ ที่ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยขั้นตอนการขอประทานบัตรยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น

นายประภาส แก้วพงศ์พันธุ์ ผู้อำนวยการ ธุรกิจสัมพันธ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน – ภาคเหนือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด กล่าวถึงกรณีมีชาวบ้านออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วยกับข่าวการขอสัมปทานเหมืองลิกไนต์ในพื้นที่บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ว่า “บริษัทฯ ยินดีรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียง ขณะนี้ การขอประทานบัตรดังกล่าวยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น โดยสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของชุมชน ครั้งที่ 1 ไปแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน ที่ผ่านมา ในพื้นที่หมู่ 6 ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง ซึ่งเป็นชุมชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่ขอประทานบัตร ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อนาทุกข้อคิดเห็นมาพิจารณาหาแนวทางดำเนินการที่ดีที่สุดสาหรับทุกฝ่าย

การยื่นขอประทานบัตรนั้น ปกติใช้ระยะเวลาประมาณ 3-5 ปี ในการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ด้วย โดยหากผ่านขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของชุมชน ครั้งที่ 1 แล้ว ขั้นตอนสำคัญต่อไปคือการจัดทารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้ผู้ชำนาญการทางด้านสิ่งแวดล้อมภายนอกมาศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการทาเหมือง รวมถึงมาตรการป้องกันต่างๆ

โดยรายงานดังกล่าวต้องยื่นต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาโครงการด้านเหมืองแร่ ของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) รวมทั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเเห่งชาติ เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ จากนั้นจึงจะนาผลจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาเข้ากระบวนการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนอีกครั้ง โดยครั้งนี้จะเป็นชุมชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบพื้นที่ขอประทานบัตร

สาหรับพื้นที่ดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับอาชญาบัตรพิเศษจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้สำรวจแร่ถ่านหิน พบว่ามีศักยภาพมากเพียงพอความคิดเห็นเชิงเศรษฐกิจ จึงยื่นขอประทานบัตรเพื่อจะทาเหมืองแร่ถ่านหินตามกฎหมายกำหนด โดยพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นความคิดเห็ที่ป่าเศรษฐกิจ (ป่า E) ซึ่งตามกฎหมายสามารถยื่นขออนุญาตใช้ประโยชน์ได้ แต่ทั้งนี้บริษัทฯ ยินดีรับฟังทุกข้อคิดเห็นของชุมชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด ตามเจตนารมณ์สูงสุดของบริษัทฯ ในการทาเหมืองที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม

*คลิป : แฟ้มภาพ

error: Content is protected !!