ข่าวเด่น » อบจ.ลำปาง อุดหนุนงบฯโครงการจัดงานเทศกาลลำไย อ.แจ้ห่ม

อบจ.ลำปาง อุดหนุนงบฯโครงการจัดงานเทศกาลลำไย อ.แจ้ห่ม

12 พฤศจิกายน 2019
579   0

 

 

“ลำไย” จัดเป็นไม้ผลชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะทางภาคเหนือ ซึ่งปลูกกันมากทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน และลำปาง เกษตรกรผู้ปลูกลำไยในจังหวัดลำปาง มีความต้องการพัฒนาองค์ความรู้ เทคนิค วิทยาการ เทคโนโลยี และการพัฒนากลไกการตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่าและผลผลิตลำไย สร้างรายได้แก่ชาวเกษตรกรผู้ปลูกลำไย จึงรวมตัวกันผ่านวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกลำไยบ้านแจ้คอน หมู่ที่ 2 อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ขอรับการสับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ดำเนินโครงการจัดงานเทศกาลลำไย อ.แจ้ห่ม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เห็นความสำคัญในการพัฒนาอาชีพการเกษตร ส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.2561 – 2565) ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนนำไปสู่การประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชน มีแนวคิดพึ่งตนเองและนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน จึงสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานเทศกาลลำไย อ.แจ้ห่ม โดยบูรณาการร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายภาคเกษตรกรตำบลทุ่งผึ้ง สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง และสำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง การปลูกลำไยคุณภาพ เทคนิคและการใช้เทคโนโลยี และการปลูกลำไยนอกฤดูกาล ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแก่เกษตรกรผู้ปลูกลำไยในจังหวัดลำปาง จำนวน 500 คน ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์กาดมั่วครัวเกษตร บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

เพื่อส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกลำไยในจังหวัดลำปาง เพิ่มพูนทักษะด้านเทคนิคและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมกับการผลิตลำไยคุณภาพ สามารถผลิตลำไยนอกฤดูกาลได้ สร้างกลไกการตลาดสินค้าลำไยให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อลดปัญหาการว่างงานของประชาชน เกษตรกรมีความมั่นคง ในอาชีพการเกษตร ต้นทุนการผิตลดลง และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนและจังหวัดลำปาง.

error: Content is protected !!