ข่าวประชาสัมพันธ์ » สถาบันคชบาลแห่งชาติ จ.ลำปาง และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนาม MOU โครงการช้างบำบัด

สถาบันคชบาลแห่งชาติ จ.ลำปาง และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนาม MOU โครงการช้างบำบัด

9 พฤศจิกายน 2019
380   0

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่พันตรีอภิชาติ จินดามงคล ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และ ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการช้างบำบัดโดยใช้ช้างองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้บำบัดบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการพิเศษประเภทอื่นให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

โดยได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาโครงการและพัฒนาโปรแกรมบำบัดด้วยช้างไทย รวมทั้งได้ร่วมกันอนุรักษ์ช้าง ณ ห้องหัสดินศุภสาร อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

สำหรับโครงการช้างบำบัด ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2549 โดยเริ่มต้นแนวคิดโดยคณาจารย์จากภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนจากบริษัทเข้มคอมมิวนิเคชั่น และมูลนิธิซิเมนต์ไทย ที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของช้างไทยให้ดีขึ้น และศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาวิธีการบำบัดรักษาใหม่ ๆ จึงได้เริ่มศึกษาการนำช้างไทยมาเป็นสื่อบำบัดในเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีการทำวิจัยหรือศึกษามาก่อน ตลอดระยะเวลา 13 ปี คณะทำงานได้ดำเนินการโครงการช้างบำบัดอย่างต่อเนื่องจนได้รับความสำเร็จยิ่งขึ้นเรื่อยๆ มีผลการดำเนินการ ที่ทำให้ทราบว่าผู้ได้รับการบำบัดมีพัฒนาการดีขึ้นสามารถปรับพฤติกรรมการปรับตัวให้ดีขึ้น

ผู้ปกครองส่วนใหญ่พึงพอใจมีการรายงานพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง เช่น มีการแสดงออกทางสีหน้าที่ดีขึ้น รู้จักสบตา ยิ้มแย้มแจ่มใสมากขึ้น มีสมาธิจดจ่อและมีความมุ่งมั่นในการทำกิจกรมมากขึ้น มีความกล้าเพิ่มขึ้น กล้าสัมผัสช้างแม้จะเป็นครั้งแรกในชีวิต และกล้าที่จะทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ควบคุมอารมณ์ดีขึ้น เข้าใจธรรมชาติของสัตว์มากขึ้น จนมีพฤติกรรมทางสังคมเป็นไปในทางที่ดีขึ้น

จากความสำเร็จดังกล่าว จึงทำให้เกิดแนวคิดของการร่วมกันของทั้งสองหน่วยงานในการวมกันของทั้งสองหน่วยงานให้ต่อเนื่องในการดำเนินโครงการจัดตั้งเป็นคลินิกช้างบำบัดเพื่อเป็นแนวทางการทำงานในด้านวิจัย การบริการวิชาการ โดยคณะเทคนิคการแพทย์จะมีหน้าที่ในการสนับสนุนคณาจารย์และบุคลากร กลุ่มนักศึกษากิจกรรมบำบัด สถานที่ ยานพาหนะ และการประชุมสัมมนา ร่วมออกแบบและพัฒนาโปรแกรมบำบัดด้วยช้างไทย

ส่วนสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ ฯ จะได้สนับสนุนและคัดเลือกช้างที่เข้ารับการโปรแกรม บุคลากรที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญในการฝึกและควบคุมช้าง สนับสนุนด้านสถานที่และที่พัก อุปกรณ์เกี่ยวกับช้างตามความเหมาะสม และทีมสัตวแพทย์ในการดูแลสุขภาพช้างที่เข้าร่วมโครงการ

error: Content is protected !!