ข่าวประชาสัมพันธ์ » อบจ.ลำปาง ร่วมสืบสานและส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทง

อบจ.ลำปาง ร่วมสืบสานและส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทง

6 พฤศจิกายน 2019
541   0

ประเพณีลอยกระทง มีการเรียกขานต่างกันไปในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัด บ้างเรียก ระเพณียี่เป็ง ซึ่งเป็นภาษาล้านนา คำว่า “ยี่” หมายถึง เดือนสอง “เป็ง” หมายถึง คืนที่มีพระจันทร์เต็มดวง เป็นการนับวันตามแบบล้านนา ตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบสองของภาคกลาง แต่ที่จังหวัดลำปาง เรียกประเพณีล่องสะเปา เป็นภาษาพื้นเมืองท้องถิ่น “สะเปา” มีรูปร่างคล้ายเรือสำเภา “ล่องสะเปา” หมายถึง การนำเรือสำเภาลอยไปตามลำน้ำ

เชื่อว่า เป็นการส่งบุญกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับ เป็นการลอยทุกข์ลอยโศก และเพื่อบูชาขอขมาแม่น้ำ ถือเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันเก่าแก่ของชาวลำปาง และมีแห่งเดียวในประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่มีอำนาจหน้าที่ในการ จัดการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนา และบำรุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้เล็งเห็น ความสำคัญในการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง จึงบูรณาการการทำงานร่วมกับเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน และเทศบาลนครลำปาง จัดงานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนรักษาหวงแหนคุณค่าความเป็นไทย โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ร่วมกับเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว จัดงานป๋าเวณียี่เป็งเวียงละกอน ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ชม…กระทงใหญ่กลางน้ำ ประกวดแม่เฮือนยี่เป็ง การแสดงศิลปพื้นบ้านตำบลบ่อแฮ้ว

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2462 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน จัดงานประเพณีลอยกระทงแจ้ซ้อน – เมืองปาน ณ บริเวณริมน้ำมอญ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

ชม…พิธีขอขมาและยอคุณแม่น้ำมอญ ขบวนรถกระทงใหญ่ ประกวดหนูน้อยนพมาศ ประกวดนางนพมาศ

วันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2562 ร่วมกับเทศบาลนครลำปาง จัดงานล่องสะเปาจาวละกอน ณ ท่าน้ำบ้านสิงห์ชัย และข่วงนคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ชม…ประกวดแม่หญิงสะเปาแก้ว-สะเปาคำ ประกวด สะเปารถใหญ่-สะเปารถเล็ก ประกวดสะเปาลอยน้ำแห่งเดียวในประเทศไทย

“ลอยกระทงปีนี้ ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

อบจ.ลำปาง ขอเชิญชวนประชาชนประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ เพื่อลดปริมาณขยะ รักษาความสะอาดของแม่น้ำลำคลองและรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสืบสานและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป.

error: Content is protected !!