คลิปข่าว » รวมพลังสื่อสร้างสรรค์ สร้างความรู้เท่าทันสื่อสู่สังคม (คลิป)

รวมพลังสื่อสร้างสรรค์ สร้างความรู้เท่าทันสื่อสู่สังคม (คลิป)

7 กันยายน 2019
583   0

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จับมือภาคีเครือข่ายภาคอีสาน จัดงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี 2562 “ผนึกกำลังสื่อสร้างสรรค์ สร้างนิเวศสื่อที่ดี”พร้อมมอบรางวัล “TMF Awards 2019” ให้แก่ผู้ผลิตสื่อดีเด่นประจำปี…

(ุ6 ก.ย.2562) ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จับมือภาคีเครือข่ายในภาคเหนือ จัดงาน รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี 2562 “ผนึกกำลังสื่อสร้างสรรค์ สร้างนิเวศสื่อที่ดี” นำเสนอนิทรรศการสะท้อนแนวคิดการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อสร้างนิเวศสื่อที่ดี ประกาศเจตนารมณ์แสดงพลังสื่อสร้างสรรค์ พร้อมมอบรางวัล สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ “TMF Awards 2019” ให้กับผู้ผลิตสื่อดีเด่นประจำปีของภาคเหนือ โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก

การจัดงานดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้เกิดสื่อที่สร้างสรรค์ “ในยุคการสื่อสารไร้พรมแดน ที่ทุกคนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทุกพื้นที่ ทุกเวลา ผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบ เพราะสื่อนั้นมีอิทธิพลต่อการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของคนในสังคม รวมถึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม และวิถีชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆ และส่งเสริมให้ประชาชนรู้เท่าทัน และมีวิจารณญาณในการบริโภคสื่อ และมีภูมิคุ้มกัน

รวมไปถึงการส่งเสริมให้เกิดสื่อสร้างสรรค์ที่เหมาะสมสำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกศาสนา ทุกวัฒนธรรม ให้มีมากขึ้นในสังคม บนความหลากหลายของสื่อที่มีความสัมพันธ์ต่อมนุษย์และสังคม การสร้างการตระหนักรู้ให้เท่าทัน นำไปสู่ความสมดุลระหว่างผู้ใช้สื่อ ระบบสื่อ เทคโนโลยี และโครงสร้างทางสังคม จะทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการใช้สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ คือเกิดสื่อแวดล้อม และนิเวศสื่อที่ดี..

error: Content is protected !!