คลิปข่าว » ผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษาและจัดโครงการอาหารกลางวันยั่งยืน (คลิป)

ผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษาและจัดโครงการอาหารกลางวันยั่งยืน (คลิป)

28 สิงหาคม 2019
543   0

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบทุนการศึกษานักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ในเขตพื้นที่การศึกษาชนบทห่างไกลใน จ.ลำปาง รวม 36 ทุน ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 12 แล้ว พร้อมเปิดโครงการอาหารกลางวันยั่งยืนในโรงเรียนอนุบาลแม่ทะ..

(28 ส.ค. 2562) ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลแม่ทะ (ชมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง นายทวีศักดิ์ วงศ์บาตร รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ได้เป็นประธานมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด มหาชน) หรือ BAM พร้อมคณะครู ผู้นำชุมชนฯ เข้าร่วมงาน

นายพิทักษ์ ภู่วิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ และจำหน่ายทรัพย์ ภาคเหนือตอนบน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด มหาชน) กล่าวรายงานว่า บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด มหาชน) หรือ BAM มีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีกองทุนเพื่อการฟื้นฟู และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงของบริษัท ทำหน้าที่บริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในระบบเศรษฐกิจของประเทศ..

 

และได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาเด็กไทย ให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต โดย BAM ได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาซึ่งถือปฏิบัติต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 12 ให้กับนักเรียนระดับการศึกษา ช่วงชั้นระดับประถทศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ในเขตพื้นที่การศึกษาชนบทห่างไกล และเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร

โดยในปีนี้ BAM ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 1,000 ทุน ทุนละ 3,000 บาท สำหรับเด็กนักเรียนในพื้นที่เขตการศึกษาภูมิภาคต่างๆ จำนวน 900 ทุน และนักเรียนเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 100 ทุน วงเงินงบประมาณ 3,0000,000 บาท

ปีนี้ BAM สำนักงานลำปาง ได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนจำนวน 6 โรง โรงเรียนละ 6 ทุนๆ ละ 3,000 บาท รวม 36 ทุน เป๋นเงิน 108,000 บาท พร้อมมอบสมุด หนังสือเรียน ให้กับนักเรียนและโรงเรียนที่เข้ารับทุน โดยในวันเดียวกันนี้ BAM ยังจัดทำโครงการอาหารกลางวันยั่งยืน ให้กัลโรงเรียนอนุบาลแม่ทะ โดยมอบทุนสนับสนุนโครงการเป็นเงิน 100,000 บาท เพื่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ สร้างเรือนปลูกผักกางมุ้งปลอดสารเคมี เพื่อนำผลผลิตเป็นอาหารกางวันเด็กนักเรียน และนำออกจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับโรงเรียนอีกทางหนึ่งด้วย..

error: Content is protected !!