คลิปข่าว » องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของ ม.ราชภัฏลำปาง (คลิป)

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของ ม.ราชภัฏลำปาง (คลิป)

10 กรกฎาคม 2019
584   0

องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ต.บ้านเอื้อม และรับฟังบรรยายสรุปฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง…

(5 ก.ค.62) เวลา 08.30 น. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่โรงเรียนโป่งหลวงวิทยารัชมังคลาภิเษก ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง พร้อมรับฟังผลการดำเนินงานตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ตามแนวทางพระบรมราโชบายในการพัฒนาท้องถิ่น ทำให้เกิดเป็นโครงการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชน เช่น การส่งเสริมการแปรรูปสินค้าจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร พร้อมออกแบบบรรจุภัณฑ์ พัฒนาและยกระดับสินค้าชุมชน 12 ผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมผลิตอาหารสัตว์จากเปลือกข้าวโพด การทำระบบแก๊สชีวภาพในชุมชน ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในครัวเรือนฯ เป็นต้น

จากนั้นองคมนตรี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการตามโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 5 โครงการ เช่น โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากชนของประชาชนในท้องถิ่น โดยแบ่งมิติเพื่อแก้ไขปัญหา ยกระดับความเข้มแข็งของชุมชน ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มชาติพันธุ์ ชาวเขาเผ่าเมี่ยน ลัวะ มูเซอ ลีซู และปกาเกอญอ โดยอาศัยภูมิปัญญาด้านการปักผ้า ทอผ้า เย็บผ้า มาพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าสร้างอาชีพและรายได้แก่ครัวเรือน เป็นต้น รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่บ้านผาหนาม บ้านปางส้าน บ้านลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน นอกจากนั้นได้จัดให้มีการทำขาจากผักเชียงดา และการทำบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าของขาเชียงดา น้ำพริก กล้วยฉาบ ส่งเสริมด้านภูมิปัญญา การตลาด อัตลักษณ์ ฯลฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ยังได้มีการจัดอบรมให้ความรู้และการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ให้ความรู้คุณค่าของอาหารหมัก การทำอาหารหมักจากข้าวโพด ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์ การเลี้ยงไส้เดือน อีกทั้งยังให้ความรู้ด้านการจดบันทึกรายได้และรายจ่ายของครอบครัว เพื่อนำไปวางแผนการใช้จ่าย สะสมเงินออม ลดเงินกู้ในอนาคต

และยังมีโครงการยกระดับสินค้าชุมชนโอทอป โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิของตนเองและผู้อื่น โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนครูในมหาวิทยาลัย โดยเข้าค่ายอาสาวิชาการ คณิตศาตร์ คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ เป็นการเพิ่มคุณภาพการศึกษาและลดค่าใช้จ่ายในการเรียน

ต่อมาเวลา 10.30 น. คณะองคมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ที่ห้องประชุมโอฬารโรจน์ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ โดย รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ ได้รายงานผลการดำเนินโครงการ ในระยะ 20 ปี…

error: Content is protected !!