คลิปข่าว » ททท.ระดมความคิดทิศทางพัฒนาศักยภาพเมืองรอง (คลิป)

ททท.ระดมความคิดทิศทางพัฒนาศักยภาพเมืองรอง (คลิป)

12 มิถุนายน 2019
606   0

ททท.จับมือทีมที่ปรึกษาจาก Perfect Link เชิญภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวใน จ.ลำปาง ประชุมระดมความคิดเห็นทิศทางการพัฒนาศักยภาพเมืองรอง เพื่อศึกษาและพัฒนาโครงข่ายส่งเสริมการลงทุนและกำหนดทิศทางการตลาดท่องเที่ยว โดยหวังผลให้นักท่องเที่ยวเกิดการประจายตัวในจังหวัดเมืองรองมากขึ้น..

(11 มิ.ย. 2562) ผู้สื่อข่าว “ฅนเมืองเหนือออนไลน์” รายงานว่า ที่ห้องประชุม เจเจ.ปาร์ค อ.เมือง จ.ลำปาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับทีมที่ปรึกษาจาก Perfect Link Consulting Group ได้จัดโครงการพัฒนาโครงข่ายส่งเสริมการลงทุนและกำหนดทิศทางการท่องเที่ยวจังหวัดเมืองรอง โดยเชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน จ.ลำปาง เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นประเด็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพเมืองรอง เพื่อเสนอแนะประเดนเร่งด่วนในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเมืองรอง เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดการกระจายตัวไปเที่ยวยังจังหวัดเมืองรองมากขึ้น เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่จังหวัดเมืองรองมากขึ้นด้วย

ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีเป้าหมายที่จะพัฒนาศักยภาพเมืองท่องเที่่ยวรอง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและมุ่งหมายในการเป็นผู้นำในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) อย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้ประะเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทยนึกถึงและเลือกมาเที่ยวเป็นอันดับต้นๆ ของโลก

และผลักดันการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนภายในปี 2564 ซึ่งประกอบการรัฐบาลฯ มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรองเพื่อกระจายรายได้สู่ประชาชน และลดความเหลื่อมล้ำให้ประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนนักท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดหลัก และจังหวัดรองร้อยละ 80/20 โดย ททท. มีเป้าหมายในการปรับสัดส่วนดังกล่าวให้เป็นร้อยละ  70/30 ภายในปี 2564

โดยการนี้ ฝ่ายส่งเสสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มอบหมายให้ทีมที่ปรึกษาจาก  Perfect Link Consulting Group นำโดย ผศ. ดร. จุฑามาศ วิศาลสิงห์ เป็นผู้ดำเนินโครงการฯ เพื่อศึกษาคุณภาพของโครงข่ายการท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรอง ใน 5 ภูมิภาค เพื่อนำไปเป็นข้อมูลพัฒนาโครงข่าย ส่งเสริมการลงทุนและ กำหนดทิศทางการตลาดการท่องเที่ยวให้กับหน่วยงานภายใน ททท. และหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการนี้ จ.ลำปาง ได้รับเลือกเป็นจังหวัดเมืองรองนำร่อง1 ใน 10 จังหวัดใน 5 ภูมิภาค เพื่อจะนำข้อมูลและข้อสรุปสำคัญในการกำหนดแนวทางในการส่งเสริมศักยภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของเมืองรองได้อย่างแท้จริง…

error: Content is protected !!