ข่าวทั่วไป » ผวจ.ลำปาง ออกเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านชนเผ่าปกากะญอ พร้อมตรวจติดตามงานโครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผวจ.ลำปาง ออกเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านชนเผ่าปกากะญอ พร้อมตรวจติดตามงานโครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

16 มิถุนายน 2018
700   0


นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดลำปางในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชิงรุก “ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข” ออกเยี่ยมเยือนพบปะให้กำลังใจชาวบ้านกลุ่มเกษตรกรพี่น้องชนเผ่าบนพื้นที่สูง “ชนเผ่าปกากะญอ” ที่อาศัยอยู่ตามถิ่นทุรกันดารในเขตท้องที่ชุมชน บ้านแม่ช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง พร้อมร่วมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่ทางหน่วยงานท้องถิ่นได้ขอใช้งบประมาณ จากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2561 เพื่อใช้ดำเนินงานในการพัฒนาพื้นที่ชุมชน ช่วยเหลือส่งเสริมงานด้านอาชีพ, ซ่อมแซม-ปรับปรุง สิ่งสาธารณูปโภคของชุมชน เพื่อการพัฒนาคุณชีวิตแก่พี่น้องเกษตรกรชนเผ่า “ปกากะญอ”

โดยการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ร่วมพบปะพูดคุยกับกลุ่มพี่น้องประชาชนชาวบ้าน “ชนเผ่าปกากะญอ” สอบถามถึงความเป็นอยู่สารทุกข์สุกดิบ และปัญหาความเดือดร้อน รวมถึงความต้องการในเรื่องต่างๆ ที่ทางชุมชนชาวบ้านต้องการให้หน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินการช่วยเหลือ พร้อมทั้งได้ทำการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ที่ทางชุมชนได้รับงบประมาณสนับสนุนมาใช้ในการดำเนินงานพัฒนาท้องที่ชุมชน ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมการเลี้ยงหมูหลุม ซึ่งทางชุมชนบ้านแม่ช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า หมู่ที่ 5 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวนเงิน 200,000 บาท มาใช้ในการดำเนินงานก่อสร้างเล้าหมู และจัดซื้อพันธุ์หมูมาเลี้ยงในลักษณะแบบหมูหลุม ทั้งนี้เนื่องจากแต่เดิมในชุมชนแห่งนี้ “ชนเผ่าปกากะญอ” จะนิยมการเลี้ยงหมูแบบปล่อยอิสระตามธรรมชาติ โดยชาวบ้านในชุมชนทั้งหมดกว่า 50 ครัวเรือน จะทำการเลี้ยงหมูครบทุกครัวเรือน จึงทำให้ในพื้นที่ชุมชนมีหมูจำนวนมากเดินเพ่นพ่าน และมักจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะเรี่ยราด ซึ่งได้ก่อให้เกิดมลพิษ ชุมชนสกปรกเกิดกลิ่นเหม็นและหมูที่เลี้ยงยังป่วยเป็นโรคง่าย ไร้ราคาขายหรือจำหน่ายให้แก่ชุมชนภายนอกไม่ได้ ดังนั้นเกษตรกรพี่น้องชนเผ่า “ปกากะญอ” บ้านแม่ช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า จึงมีแนวคิดในการที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงหมูแบบดั้งเดิม มาเป็นการเลี้ยงหมูแบบคุณภาพ หรือ การเลี้ยงหมูหลุม เพื่อที่จะทำให้หมูที่เลี้ยงมีราคา สามารถจำหน่ายให้แก่ชุมชนภายนอกได้ อีกทั้งยังจะสามารถบริหารจัดการมูลถ่ายของเสียนำกลับมาเป็นปัจจัยการผลิตในการปลูกพืชทำสวน ทำไร่ โดยในส่วนนี้ชุมชนบ้านแม่ช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า ยังได้รับงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด จำนวนเงิน 200,000 บาท มาใช้ในการสนับสนุนจัดซื้อพันธุ์พืชไม้ผลเศรษฐกิจ ทั้งกาแฟ แมคคาเดเมีย ลองกอง ส้ม และเงาะ เพื่อนำไปปลูกทดแทนการปลูกพืชทำไร่เลื่อนลอย ซึ่งทางเกษตรกรชนเผ่า มีความต้องการที่จะปลูกพืชทำไร่สวนผสม ตามแบบวิถีเกษตรพอเพียงในลักษณะรูปแบบอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ และนอกเหนือจากทั้ง 2 โครงการดังกล่าว ชุมชนบ้านแม่ช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า หมู่ที่ 5 ยังได้รับงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด จำนวนเงิน 100,000 บาท มาใช้ในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับซ่อมแซมถนนคอนกรีตเส้นทางเข้าออกหมู่บ้าน ซึ่งปัจจุบันเส้นทางส่วนใหญ่ยังเป็นลูกรัง มีหลุมบ่อขนาดใหญ่ โดยเมื่อถึงช่วงฤดูฝนการสัญจรตามเส้นทางจะลำบากมาก รถยนต์ธรรมดาไม่สามารถสัญจรผ่านเข้า-ออกได้
ทั้งนี้สำหรับชุมชนบ้านแม่ช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า หมู่ที่ 5 เป็นชุมชนพื้นที่ห่างไกลความเจริญ ชาวบ้านในพื้นที่ยังมีความเป็นอยู่ที่ลำบากไม่มีไฟฟ้าใช้ ภายในหมู่บ้านมีเพียง 3 ครัวเรือน ที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ตลอดจนทางชุมชนยังเป็นเพียงพื้นที่หมู่บ้านสาขา ควบรวมอยู่กับบ้านแม่ช่อฟ้าซึ่งเป็นพื้นที่หลัก ทำให้งบประมาณที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐมาพัฒนาพื้นที่ถูกแบ่งไปเป็นจำนวนมาก ทำให้ชุมชนพื้นที่สาขามีการพัฒนาเป็นไปอย่างเชื่องช้า ซึ่งในส่วนนี้ ตัวแทนชาวบ้าน “ชนเผ่าปกากะญอ” บ้านแม่ช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า หมู่ที่ 5 ได้ร้องเสนอขอให้ทางจังหวัดลำปาง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนใน 3 ประเด็น ได้แก่ เรื่องการจัดหาระบบไฟฟ้าให้ชุมชนมีไฟฟ้าใช้, การจัดสร้างถนนเข้า-ออก หมู่บ้าน ที่ปัจจุบันติดปัญหาเรื่องการเป็นพื้นที่ป่า และเรื่องการจัดแยกหมู่บ้าน เพื่อทางชุมชนจะได้รับงบประมาณมาพัฒนาพื้นที่ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

error: Content is protected !!