ข่าวทั่วไป » รวมพลคนกู้ภัย บูรณาการพร้อมรับมือภัยพิบัติ..

รวมพลคนกู้ภัย บูรณาการพร้อมรับมือภัยพิบัติ..

14 มีนาคม 2019
604   0

ศูนย์ ปภ. เขต 10 ลำปาง จัดงาน รวมพลคนกู้ภัย ประจำปี 2562 ดึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน มาบูรณาการความร่วมมือจัดการภัยพิบัติ ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 4 จังหวัด

(13 มีนาคม 2562) ผู้สื่อข่าว “ฅนเมืองเหนือออนไลน์” รายงานว่า ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ ภายในศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน รวมพลคนกู้ภัย ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

นายเพิ่มวิทยา กันทะทรง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง กล่าวว่า การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำเป็นต้องประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ฝ่ายทหาร ตำรวจ พลเรือน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน โดยเฉพาะสมาคม มูลนิธิ องค์กรการกุศล และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการ ดังนั้นสิ่งที่จะส่งผลต่อความสำเร็จ ความเป็นเอกภาพได้ จะต้องอาศัยความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์กัน ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ โดยเฉพาะในปีนี้หลายพื้นที่ของจังหวัดทางภาคเหนือเกิดไฟป่าไหม้ลุกลามเป็นวงกว้าง ซึ่งต้องบูรณาการร่วมกันทำงาน ในการป้องกันและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนในสถานการณ์ภัยขนาดใหญ่ ที่ทุกภาคส่วนต้องผนึกกำลังเพื่อปฏิบัติงานร่วมกันในภาวะฉุกเฉิน บนฐานความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการประสานความร่วมมือที่ดีต่อกันในทุกระดับ ซึ่งจะส่งผลต่อภาพรวมในระดับประเทศ

 

ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง กล่าวอีกว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้มอบหมายให้ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ “รวมพลคนกู้ภัย ปี 2562” ในวันพุธที่ 13 มีนาคมคม 2562 ณ ศูนย์ ปภ. เขต 10 ลำปาง อำเภอเมืองลำปาง เพื่อพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์และสร้างการมีส่วนร่วมให้แก่อาสาสมัครกู้ภัยขององค์การสาธารณกุศลในการจัดการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ สมาคม ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 200 คน เข้าร่วมโครงการฯ ภายในงานมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย เวทีเสวนา, การจัดแสดงนิทรรศการ, การแสดงและสาธิตการกู้ภัย และการทดสอบทักษะการกู้ภัยร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ..

error: Content is protected !!