คลิปข่าว » เกินรับมือ..กรมอุทยานฯเสริมกำลังลุยดับไฟป่าลำปางและทั่วภาคเหนือ (คลิป)

เกินรับมือ..กรมอุทยานฯเสริมกำลังลุยดับไฟป่าลำปางและทั่วภาคเหนือ (คลิป)

23 กุมภาพันธ์ 2019
674   0

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เสริมกำลังพลเตรียมพร้อมสนับสนุนดับไฟป่าในพื้นที่ จังหวัดภาคเหนือ ลดปัญหาไฟป่าและวิกฤตหมอกควันที่มีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มขึ้นในขณะนี้ ดีเดย์เริ่มปฏิบัติการณ์ในพื้นที่ จ.ลำปาง เป็นที่แรก

(23 ..62)  ที่สถานีควบคุมไฟป่าพระบาท-ม่อนพระยาแช่ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชมาเป็นประธานในพิธีเสริมกำลังพล นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อนวยการสนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อนวยการสนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลปาง เจ้าหน้าที่ชุดสนับสนุนสนับการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าจานวน 510 นายเข้าร่วมพิธีด้วย

ทั้งนี้ เนื่องด้วย สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งประกอบด้วย .เชียงใหม่ .เชียงราย .แม่ฮ่องสอน .แพร่ .น่าน .ปาง .พูน .พะเยา และจ.ตาก พบว่าปัจจุบันค่าหมอกควันฝุ่นละออง PM 2.5 และ PM.10 มีแนวโน้มสูงขึ้น ประกอบกับยังคงมีไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อระบบนิเวศป่าไม้ เกิดมลพิษหมอกควัน ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยกับประชาชน ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม การเดินทางและการท่องเที่ยว ตลอดจนการดรงชีวิตประจวันของประชาชนซึ่งคาดการณ์ว่าสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันจะมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ช่วงเดือนมีนาคมเมษายน 2562  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้ยกระดับการแก้ปัญหาฝุ่นละอองเป็นวาระแห่งชาติ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ปัญหาฝุ่นละอองในต่างจังหวัดให้เป็นรูปธรรม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงสั่งการให้เสริมกำลังพลฯ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าในพื้นที่ จังหวัดภาคเหนือ โดยส่งกลังพลไปสนับสนุนการปฏิบัติงานดับไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 9 จังหวัดภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 7 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นการระดมกลังพลจากพื้นที่ที่มีปัญหาไฟป่าน้อยกว่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ จึงกหนดมาตรการในช่วงวิกฤติ (15 .. – เม.สนับสนุนกลังพลพนักงานดับไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช ได้กหนดพิธีปล่อยกลังพลพนักงานดับไฟป่า สนับสนุนการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562  สถานีควบคุมไฟป่าดอยพระบาทม่อนพระยาแช่ เภอเมือง จังหวัดลปาง นวน 510 นาย

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีภารกิจหลักในการป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ 9 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีสถานีควบคุมไฟป่า นวน 50 สถานี ลังพล นวน2,520 นาย รวมทั้งมีการสนธิกาลังระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ตามนโยบายของรัฐบาลในการบูรณาการหน่วยงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย

(1.) เครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน นวน 790 เครือข่าย โดยมีการสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เครือข่ายละ 50,000 บาท จานวน 542 เครือข่าย (2.) อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช(อส.อส.)จานวน 24,857 คน (3.) ลังพลดับไฟป่าในสังกัดกรมป่าไม้ (4.) ลังพลทหารจากกองทัพภาคที่ 3  (5.) ลังพลจากหน่วยงานทั้งกระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวจ และทหารเพื่อปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่รุนแรง ได้อย่างทันท่วงที..

error: Content is protected !!